Wat u als vermogensbeheerder moet weten

Donderdag 16 mei 2019
Klooster, Bethlehem
Haren (NB)

Workshops breakout sessie 1:
  • Internationale estate planning
  • Lenen van eigen bv aan banden gelegd
Workshops breakout sessie 2:
  • Beleggen in box 2 of in box 3?
  • Transparantie
© 2020 Meijburg & Co, Belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
Internationale estate planning

Door: Charlotte van Oorschot, Charlotte Zandvoort-Gerritsen

Trouwen, samenwonen en overlijden leveren in een internationale context veel extra vraagpunten op. Welk huwelijksvermogens- of erfrecht is van toepassing? En vaak willen meerdere landen belasting heffen. Bij de internationale fiscale aspecten van schenken, trouwen en erven spelen schenk- en erfbelastingverdragen die Nederland gesloten heeft, evenals het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting, daarom vaak een rol. Met deze maatregelen heeft men geprobeerd dubbele belastingheffing bij grensoverschrijdende huwelijken, schenkingen en nalatenschappen te bestrijden. Aan de hand van casusposities zullen wij duidelijk maken dat deze maatregelen niet altijd even goed uitwerken en dat fiscale optimalisatie door planning wenselijk kan zijn. Tevens zullen wij dieper ingaan op de gevolgen van de nieuwe Europese huwelijksvermogensrechtverordening en de sinds 2015 in werking getreden Europese erfrechtverordening. In verband met de inwerkingtreding van het multilateraal instrument (MLI) met ingang van 1 januari 2020 besteden wij ook aandacht aan de relevantie van en aandachtspunten met betrekking tot dit instrument.

Lenen van eigen bv aan banden gelegd

Door: Cees Nijman, Michael van Gijlswijk

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat dga’s die (samen met hun partner) meer dan € 500.000 lenen van hun bv(‘s) met ingang van 1 januari 2022 zullen moeten afrekenen over het meerdere. Hebt u bijvoorbeeld € 1,2 miljoen geleend voor een tweede woning, effectenportefeuille of een nieuwe auto, dan wordt direct een aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd over € 700.000. Bij een tarief van 25% is dan meteen € 175.000 belasting verschuldigd. De achtergrond van deze maatregel is dat het kabinet meent dat dga’s afrekening over de aanmerkelijkbelangclaim te lang uit kunnen stellen. Deze maatregel grijpt daarop in. De hypotheek bij de eigen bv blijft bij deze maatregel (vooralsnog) buiten schot. Een hypotheek bij de eigen bv wordt echter door andere maatregelen minder interessant (daling toptarief box 1, stijging box 2-tarief, minder profijt van de hypotheekrenteaftrek), waardoor ook deze schuld onder de loep moet worden genomen. Het goede nieuws is dat er nog tijd is om maatregelen te nemen en er vaak ook mogelijkheden zijn om te optimaliseren. Tijdens deze workshop gaan wij aan de hand van allerlei casussen in op de voorgestelde maatregelen en op mogelijke oplossingsrichtingen.

Beleggen in box 2 of in box 3?

Door: Michael Dekkers, Mark Foesenek

De spaarrente is nog altijd laag en het rendement op aandelen en vastgoed onzeker. Een vermogensrendementsheffing (box 3) op basis van het werkelijke rendement lijkt nog ver weg, terwijl voor de belastingheffing in box 2 het werkelijke rendement bepalend is. Hoe kunnen uw cliënten de beleggingen optimaal structuren? Wat kunnen de verlaging van de tarieven vennootschapsbelasting en verhoging van het box 2-tarief betekenen?
Tijdens deze workshop schetsen wij een actueel beeld van het relevante fiscale landschap en belichten wij de fiscale voor- en nadelen bij de mogelijkheden om beleggingsvermogen te structureren. De optimale (fiscale) mogelijkheid is onder meer afhankelijk van:

  • de huidige plaats van het beleggingsvermogen in de structuur, bijvoorbeeld in privé of in een bv
  • het type beleggingen, bijvoorbeeld spaargelden, obligaties, aandelen of vastgoed, en het rendement daarop
  • de fiscale ontwikkelingen
  • de ontwikkelingen op het gebied van transparantie
  • de wensen van de cliënt

Michael Dekkers en Mark Foesenek laten in deze workshop zien waarom deze aspecten relevant zijn en hoe ze kunnen worden gewogen.

Transparantie

Door: Marieke Enneman, Kevin van Heesch

Waar ondernemers hun structuren aanpassen om naar de buitenwacht minder transparant te zijn, hebben recente ontwikkelingen tot gevolg dat er juist steeds meer transparantie ontstaat. Voorbeelden hiervan zijn het UBO-register en de cv als personal holding. Wij behandelen de verplichtingen die het UBO-register oplegt en de wijze waarop daar invulling aan moet worden gegeven. Wij kijken ook naar de mogelijkheden om opname in het UBO-register te voorkomen dan wel de impact daarvan te beperken. Ook na invoering van het UBO-register blijven er mogelijkheden bestaan om de transparantie van structuren te beperken. Specifiek zijn hiervoor bijvoorbeeld de cv, het open fonds voor gemene rekening en de stichting geschikt. In deze workshop komt aan de orde hoe deze rechtsvormen voor dit doel kunnen worden ingezet. Wij gaan echter ook in op de diverse aandachtspunten die dergelijke rechtsvormen kennen en de wijze waarop de Belastingdienst daar tegenaan kijkt. Tevens is er aandacht voor de rechtsontwikkelingen, zoals het wetsvoorstel ten aanzien van stichtingen waarin verplichtingen worden gesteld tot financiële rapportage en inzicht in donaties. Aan het einde van deze workshop bent u op de hoogte van de actuele mogelijkheden en onmogelijkheden van transparantie.